Thành ngữ tiếng Anh

Những câu thành ngữ tôi yêu thích